Нарација на аудиоматеријал: 

Марија Пероска
Холгер-Михаел Арндт

Фотографија:

Ангела Христовска
Бисера Христовска

Илустрација на корица:

Искра Илиеска

Лектор:

Васка Чоневска

Аудиопродукција:

Драган Ристовски

Графичка подготовка:

Бригада дизајн