Книгата „Германски со љубов – Deutsch mit Liebe 1“

е наменета за сите кои имаат желба да го изучуваат германскиот јазик, почетно ниво, независно од возраста.

Книгата е поделена во шест дела:

Теоретски дел и аудиоматеријал, лесно достапен преку QR код што Ве води директно на веб – страницата www.germanskisoljubov.mk

Преглед на вокабулар – табеларен преглед на вокабуларот, кој се среќава низ целиот теоретски дел

Вежбанка – дел со вежби кон теоретскиот дел

Краток преглед на граматиката од теоретскиот дел

Преглед на вокабуларот за самопроверка – Ова го научив

Преглед на решенијата од вежбанката

Успешно учење на германскиот јазик!

Краток извадок од книгата